• امروز 1399/10/27 19:11

اهداء وام قرض الحسنه

">و شما برادر و یا خواهر گرامی میتوانید با کمک های نقدی و غیر نقدی خود در راستای شاد کردن حضرت زهرا و اولاد رسول الله مشارکت نمایید.
شماره حسابهای خیریه سادات بیت الزهرا (س):
سهم سادات (شماره کارت) : 6037991199514732
سهم سادات (سیبا) : 0340473379008
حساب آزاد (کارت) : 6037991199514716
حساب آزاد (سیبا) : 340473337003
حساب صدقات (کارت) : 6037991199514740
حساب صدقات (سیبا) : 0340473373009